30.03.2016

Законодавчі зміни щодо повноважень органів прокуратури у сфері захисту прав громадян та розгляду звернень

Коментар начальника відділу прокуратури області Марини Мірошниченко

Відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 (в редакції від 28.02.2016) змінилися повноваження органів прокуратури. Однак, незважаючи на це, громадяни продовжують направляти до органів прокуратури звернення щодо захисту своїх інтересів та поновлення порушених прав, вирішення яких уже не входить до повноважень прокуратури.
 
За відсутності передбачених законом повноважень щодо розгляду певного кола питань, порушених у зверненнях, у 2015 році понад 12,5 тис. звернень направлено до інших відомств.
 
 
Що входить до повноважень прокуратури
 
 
Відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 на органи прокуратури України покладається:
 
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
 
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.


Що змінилось


Значно звужені функції та повноваження у здійсненні прокурорського нагляду.
 
1) Повноваженнями щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням законів органи прокуратури не наділені.
Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересівгромадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом (п. 1 розділу ХІІІ Закону).
 
Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»).
 
2) Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України. (ст. 25 Закону України «Про прокуратуру»).
 
 
Існуюча ситуація


У 2015 році прокуратура Харківської області розглянула близько 32 тисяч звернень. Майже 13 тисяч з них не належали до компетенції органів прокуратури. Тобто 40% звернень у 5-денний термін  пересилаються органами прокуратури області за належністю відповідному органу чи посадовій особі (ст. 7 Закону).
 
У таких випадках громадянин втрачає час на вирішення своїх питань, а органи прокуратури витрачають зайві час та бюджетні кошти на направлення звернення за належністю.     
 
 
Що робити


Необхідно чітко визначитися, до компетенції якого органу влади, місцевого самоврядування, контролюючого органу чи посадової особи належить вирішення цих питань:


- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюють виконавчу владу та забезпечення життєдіяльності міста чи іншої адміністративно-територіальної одиниці;
 
- національна поліція забезпечує дотримання правопорядку та профілактику злочинності;
 
- державна фіскальна служба здійснює контроль за додержанням податкового та митного законодавства;
 
- державна фінансова інспекція контролює використання і збереження державних фінансових ресурсів;
 
- державна санітарно-епідеміологічна служба здійснює контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;
 
- державна служба України з питань праці забезпечує контроль за додержанням вимог законодавства про працю, промислову безпеку, вивчення та використання надр та ін.;
 
- пенсійний фонд України здійснює контроль за додержанням законодавства про пенсійне забезпечення;
 
- державна інспекція сільського господарства контролює додержанням земельного законодавства тощо. 
 
 
Зверніть увагу!


Прийняті органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або їх посадовими особами рішення за зверненнями громадянможуть бути оскаржені до відповідного органу вищого рівня або до суду.
 
Крім того, у судовому порядку можуть бути вирішені практично всі спори, які виникають у суспільних відносинах, а також оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, якими порушені права, свободи або інтереси громадянина.
 
Допомогти громадянам у захисті прав та інтересів, у тому числі вирішенні своїх спорів у судах, покликана система надання безоплатної правової допомоги (Закон України «Про безоплатну правову допомогу»).
 
На території Харківської області створено Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Харківській області у складі трьох Харківських місцевих центрів та Валківського, Дергачівського, Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського місцевих центрів.
 
Основним завданням Регіонального центру є забезпечення надання визначеній Законом України «Про безоплатну правову допомогу» категорії осіб таких видів правових послуг:
 
- захист;
 
- здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 
- складення документів процесуального характеру.
 
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснюєУповноважений Верховної Ради України з прав людини.
 
Уповноважений має право:
 
- безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;
 
- вимагати від посадовців і службових осіб сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;
 
- особисто або через свого представника в установленому законом порядку:
 
- звертатися до судупро захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ провадження, відкритих за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
 
- вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду;
 
- ініціювати незалежно від його участі у судовому провадженні перегляд судових рішень;
 
- перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами.
 

Отже, запорукою своєчасного та ефективного відновлення порушених прав і свобод, перш за все, є необхідність визначення органу державної влади, місцевого самоврядування, контролюючого органу чи посадової особи, до повноважень яких належить вирішення проблемного питання, до яких і звертатися з вимогою сприяння у відновленні порушених прав.

кількість переглядів: 4478